Hensigtserklæringer

Hensigtserklæringer

Hvad er en hensigtserklæring - og hvad er formålet med den?

Formålet med en hensigtserklæring er at knytte parterne kommercielt tættere, uden at dette nødvendigvis medfører en juridisk forpligtigelse. Parterne beskriver deres konkrete forventninger, således at de hver især kan forventningsafstemme og vurdere, om aftalen er kommercielt fordelagtig. Samtidig bevarer parterne et forbehold for at opnå enighed om detaljerne, når der skal udarbejdes en udførlig aftale.

I nogle tilfælde har hensigtserklæringen, det yderligere formål, at binde parterne til nogle formelle regler omkring det videre forhandlingsforløb. Dette kan eksempelvis være vilkår om eksklusiv forhandling, hvorved forstås, at parterne ikke må forhandle om samme aftale til anden side i en nærmere angivet periode.

Hensigtserklæringer bruges ofte i større transaktioner, herunder virksomhedstransaktioner. Fokus vil typisk være at fastlægge de overordnede rammer for købesummens fastlæggelse, metoden for finansiering, eventuelle betingelser fra køber hhv. sælger om f.eks. opnåelse af offentlige tilladelser, og andre forhold af særlig kommerciel betydning for parterne.

Undertiden anvendes også hensigtserklæringer ved ansættelse, hvor de væsentlige ansættelsesvilkår opsummeres inden, der indledes fulde forhandlinger om den konkrete ansættelseskontrakt.

Christian Bay Nielsen

Hensigtserklæringer i internationale handler

Denne side er forfattet med fokus på brugen af hensigtserklæringer under dansk ret og i danske aftaler. Der findes en meget bred praksis for forskelligartet anvendelse af hensigtserklæringer i forskellige lande og internationale fora. I nogle retstraditioner eksisterer ligefrem en tradition for ”subject to contracting”-klausuler, der kan gøre et kontraktlignende dokument betinget af en efterfølgende, formel kontraktindgåelse. Det kan altid anbefales at søge bistand fra en advokat med særlig kendskab eller specialisering, når der indgås internationale hensigtserklæringer.

Forsigtighed ved brug af skabelon til hensigtserklæring

Man bør udvise en vis forsigtighed ved indgåelse af hensigtserklæringer. Selvom hensigtserklæringen traditionelt set er et ikke-bindende dokument, ses oftere og oftere, at parterne supplerer den ikke-bindende hensigt med vilkår, som rent juridisk er formuleret på en måde, der gør vilkårene bindende for parterne.

Af denne årsag skal der altid udvises forsigtighed med, at anvende en hensigtserklæring skabelon eller et hensigtserklæring eksempel fra tidligere samarbejder. Skabeloner fra brancheorganisationer kan give et godt udgangspunkt, men grundet nødvendigheden af at ramme en bred branche, er sådanne skabeloner kategorisk set aldrig tilpasset den individuelle virksomheds behov.

Parten bør altid forhold sig til den enkelte transaktions kommercielle vilkår. I de tilfælde hvor det er muligt, skal det endvidere anbefales at søge faglig kompetent bistand til udarbejdelse af hensigtserklæringen, såfremt parterne ikke selv besidder de nødvendige kompetencer.

Nedenfor følger 2 eksempler på lister over emner, som med fordel kan overvejes ved indgåelsen af en hensigtserklæring. Listerne er generelle og ikke udtømmende, og bør derfor ikke anvendes i konkrete sager uden behørig professionel bistand.

Eksempel – Hensigtserklæring for ansættelse

Hensigtserklæringen kan med fordel behandle følgende emner:

 • Hvorvidt ansættelsen sker på funktionærvilkår
 • Tidspunkt for arbejdsforholdets begyndelse
 • Opsigelsesvarsler for begge parter
 • Vederlag (løn, pension, bonusordninger og øvrige incitamenter)
 • Goder (fri telefon, internet, avis, bil, etc.)
 • Arbejdstid
 • Ansvarsområder
 • Ferie
 • Sygdom
 • Rejser og repræsentation
 • Efteruddannelse
 • Forsikring
 • Misligholdelse af ansættelsesaftalen
 • Ansættelsesklausuler (kunde/konkurrenceklausuler)
 • Andre væsentlige vilkår

Eksempel – Hensigtserklæring for virksomhedsoverdragelse

Hensigtserklæringen kan med fordel behandle følgende emner:

 • Hvorvidt overdragelsen sker ved salg af kapitalandele eller aktiver
 • Købesummen
 • Specifikation af det, som overdrages – særligt relevant ved delvist salg eller overdragelse af aktiver
 • Tidsplan, herunder forventet overtagelsesdag og closing
 • Købers finansiering og betalingsvilkår
 • Due diligence, garantier, og parternes oplysninger og undersøgelser
 • Liste over hver parts på forhånd kendte forudsætninger for indgåelse af endelig aftale
 • Evt. overgang eller overlevering af virksomheden fra sælger til køber

For virksomhedsoverdragelser bør desuden overvejes følgende emner, som parterne med fordel kan overveje at formulere som deciderede juridiske forpligtigelser, frem for en uforbindende hensigt:

 • Hvorvidt sælger må forhandle med andre end køber (eksklusivitet), samt varighed af og evt. vederlag til sælger for eksklusivitetsperioden
 • Hvorledes udveksling af fortrolige oplysninger behandles (evt. særskilt fortrolighedsaftale)
 • Omkostninger ved forhandlinger, aftaleudarbejdelse, vurderinger mv.

Kontakt os hvis du ønsker professionel sparring eller rådgivning omkring dine muligheder.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i hensigtserklæringer

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Christian Bay Nielsen
cross