mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Omdannelse af IVS til ApS

Slip for alt administrativt arbejde – lad advokater gøre det for dig. Til fast pris!

  Vedtægter (accepterede formater: PDF-fil, eller Word-fil)

  Ejerbog (accepterede formater: PDF-fil, eller Word-fil)

  Legitimation (accepterede formater: PDF-fil, JPG-fil eller Word-fil)
  Sygesikringskort
  Kørekort eller pas

  Samlet pris: 4.995 kr. ex. moms.

  Der gælder særlige vilkår for denne ydelse. Nedenfor kan du læse de betingelser, som er gældende for bestilling af selskabsomdannelse fra IVS til ApS.

  Betingelser for køb af selskabsomdannelse fra IVS til ApS

  Vores ydelse

  Opdrag

  Webformularen på denne hjemmeside er alene en opfordring til at gøre tilbud. Når klientens sag fremsendes til STORM Advokatfirma, forbeholder vi os retten til at acceptere eller afvise enhver henvendelse uden begrundelse. Bindende aftale er første indgået, når klienten har modtaget accept eller ordrebekræftelse.

  Den faste ydelse

  STORM Advokatfirma tilbyder en fast ydelse med omregistrering af 1 stk. IVS-selskab til ApS-selskab. Den faste ydelse dækker følgende forløb:

  Klienten indsender alle relevante oplysninger til STORM Advokatfirma. Relevante oplysninger er de oplysninger og dokumenter, som skal udfyldes og vedhæftes i webformularen på denne hjemmeside, samt enhver yderligere oplysning, som er påkrævet for at fuldføre registrering og omdannelse hos Erhvervsstyrelsen. Såfremt relevante oplysninger mangler, fremsender klienten disse efter påkrav fra STORM Advokatfirma.

  STORM Advokatfirma udfører følgende arbejder til brug for registrering og omdannelse:

  • Eventuel formidling af køb af vurderingsberetning, såfremt klienten ønsker at benytte vores samarbejdspartner som revisor.
  • Afholdelse af generalforsamling på vores kontor uden kapitalejernes deltagelse, idet kapitalejerne bemyndiger den berigtigende dirigent til at gennemføre beslutningen om omdannelse.
  • Udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat over det på generalforsamlingen passerede.
  • Ændring af vedtægterne i overensstemmelse med generalforsamlingsprotokollatet. Vedtægterne ændres kun i det omfang, som er nødvendigt for omregistrering. Derudover videreføres vedtægternes eksisterende bestemmelser.
  • Ekspedition med anmeldelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen.
  • Opdatering af ejerbog.

  Den variable ydelse

  Enhver ydelse som ikke er en del af den faste ydelse, er en del af den variable ydelse. Den variable ydelse udføres efter klientens særskilte og udtrykkelige instruks, og afregnes i tillæg til den faste pris for den faste ydelse.

  Den variable ydelse omfatter eksempelvist, men ikke begrænset til; udskiftning af selskabets registrerede ledelse, omlægning af regnskabsår, ændring af selskabets revision, rådgivning om kapital-ejernes retsstilling, mv.

  Afregning

  Den faste ydelse

  Den faste ydelse afregnes med fast pris på kr. 4.995,00 eksklusiv moms.

  Klienten skal påregne selv at afholde omkostninger til anskaffelse af vurderingsberetning.

  Såfremt den faste ydelse ikke kan gennemføres grundet klientens forhold, herunder men ikke begrænset til hvis det af klienten anvist selskab ikke kan opfylde kapitalkravene til selskabsomdannelsen, eller kunden ikke anskaffer vurderingsberetning eller andre nødvendige dokumenter, afregnes kunden for den fulde faste pris.

  Den variable ydelse

  Den variable ydelse afregnes under hensyntagen til arbejdets værdi, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, anvendt specialkompetence, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

  Herudover vil afgifter, gebyrer, rejseomkostninger, udlæg, mv. som afholdes af STORM Advokatfirma i forbindelse med den variable ydelse blive viderefaktureret til klienten.

  Tidspunktet for afregning

  Klienten forudbetaler depositum på den fulde faste pris forinden arbejdet påbegyndes. Når sagsbehandlingen er udført, og endelige registreringsdokumenter er fremsendt til klienten, foretages slutafregning og fremsendelse af faktura.

  STORM Advokatfirma forbeholder sig retten til at afregne den variable ydelse løbende, mod specifikation af den ydelse, som afregningen vedrører.

  Hvidvask og legitimation

  I henhold til hvidvaskningsloven bedes klienten fremsende kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis på de personer, som ejer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. STORM Advokatfirma forbeholder sig at udtrække oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. fra CVR.dk.

  Almindelige forretningsbetingelser

  I tillæg til ovenstående gælder STORM Advokatfirmas almindelige forretningsbetingelser, som er gengivet nedenfor.

  Ved uoverensstemmelse mellem de almindelige forretningsbetingelser og disse særlige betingelser for køb af selskabsomdannelse fra IVS til ApS, har sidstnævnte forrang.


  FORRETNINGSBETINGELSER

  Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klient-forhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.

  Virksomhedsoplysninger

  STORM Advokatfirma, CVR-nummer 39495937, er etableret på følgende adresser:

  Tankedraget 7, 5. sal
  9000 Aalborg
  Messevej 2
  9600 Aars
  Østergade 15, 2. sal
  9690 Fjerritslev

  Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 72 30 12 05 samt på e-mailadressen mail@stormadvokatfirma.dk.

  STORM Advokatfirma er organiseret som et partnerselskab.

  Advokaterne hos STORM Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokat-samfundet.

  Forsikringsdækning og ansvar

  Alle advokater hos STORM Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring.

  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af STORM Advokatfirma, uanset hvor advokat-virksomheden udøves.

  STORM Advokatfirma er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb svarende til kr. 5.000.000,00 pr. sag. Dog såle-des, at STORM Advokatfirma har mulighed for konkret at forhøje forsikringsdækningen, såfremt klienten måtte ønske dette.

  Alle partnere og ansatte er dog ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, såsom mistet fortjeneste, goodwill mv.

  Honorering

  Salæret i den enkelte sag fastsættes konkret i hver enkel sag, men på baggrund af følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den an-vendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, og det med sagen forbundne ansvar.

  STORM Advokatfirma tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

  Klienten faktureres desuden særskilt i forbindelse med afholdelse af positive udgifter og tilsvarende udlæg.
  Afregning sker løbende hver den 1. uge i en måned, medmindre andet er aftalt, eller såfremt STORM Advokatfirma anser anden fakturering for nødvendig af hensyn til den konkrete sags karakter.

  STORM Advokatfirmas betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

  Tavshedspligt

  Alle medarbejdere ved STORM Advokatfirma er under-lagt regler om tavshed. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

  Interessekonflikter

  STORM Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. STORM Advokatfirma gennemfører de nødvendige undersøgelser om risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag.

  Hvidvask

  STORM Advokatfirma er – ligesom alle øvrige advo-katfirmaer - underlagt Hvidvaskningsloven, som for-pligter STORM Advokatfirma til at indsamle og opbe-vare klienters id-oplysninger i fem år efter klientfor-holdets afslutning.

  E-mail

  STORM Advokatfirma anvender sikker mail. I tilfælde af at modtageren ikke kan modtage sikre mails, da vil personfølsomme eller persondataretligt fortrolige oplysninger blive fremsendt pr. post. STORM Advokatfirma kan ikke garantere, at mails fremsendt til STORM Advokatfirma er sikre.

  Opbevaring af sagsakter

  STORM Advokatfirma opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning.

  Lovvalg og værneting

  STORM Advokatfirmas rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventu-elle tvister kan alene indbringes for Retten i Aalborg.

  Tilsyn og klageadgang

  Advokaterne hos STORM Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

  De regler, der særligt gælder for udøvelse af advoka-terhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjem-meside www.advokatsamfundet.dk.

  Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og advokaten vedrørende det udførte arbejde eller hono-rering heraf, kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.
  Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via hjemme-siden www.advokatsamfundet.dk eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.


  Det får du

  Advokat
  • Generalforsamling med protokollat
  • Opdaterede vedtægter
  • Opdateret ejerbog
  • Anmeldelse til og registrering hos Erhvervsstyrelsen

  Priser

  • Advokat – 4.995,- ex. moms

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


   Er du kommet til skade?

   Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


    Omdannelse IVS

    Få hjælp af en advokat, når du skal omdanne dit IVS selskab

    Bemærk venligst, at det følgende udgør generel oplysning om retsområdet, som ikke er udtømmende for alle relevante forhold. Nedenstående kan ikke bruges som konkret rådgivning. STORM Advokatfirma fraråder og fraskriver sig alt ansvar for læserens eventuelle forsøg på selv at gennemføre en omdannelse på baggrund af nedenstående.

    Selskabsformen IVS er afskaffet

    Folketinget afskaffede ved lovændring i 2019 iværksætterselskaberne, IVS. Lovændringen betyder, at det ikke længere er muligt at oprette nye IVS selskaber

    Eksisterende IVS selskaber skal enten opløses eller omdannes inden den 15.10.2021. Denne dato er seneste frist for omdannelse af IVS til ApS.

    Hvis fristen overskrides, vil IVS selskabet blive oversendt til tvangsopløsning. I bedste fald medfører dette omkostninger, som kan udtømme de værdier, der måtte være tilbage i selskabet. I værste fald betyder det selskabets uigenkaldelige ophør. 

    Det er således vigtigt, at du som kapitalejer i et IVS selskab sørger for at tage handling så tidligt, at omdannelsen kan gennemføres før fristens udløb, hvis du ønsker at fortsætte din virksomhed.

    Den hyppigste metode er omdannelse fra IVS til ApS

    Omdannelse af IVS til ApS

    Ændring af selskabet fra IVS til ApS er det samme, uanset om det i folkemunde kaldes for en omdannelse eller en omregistrering af IVS til ApS. Juridisk set er der tale om den samme ekspedition. 

    Gennemførsel af omdannelse til ApS kræver som udgangspunkt følgende dokumenter:

    • IVS vedtægter 
    • Ejerbog
    • Protokollat for den generalforsamling, hvorpå det vedtages omregistrering af IVS til ApS 
     • IVS vedtægten ændres, således den overgår til ApS vedtægt
     • Ejerbog (IVS) ændres, således den overgår til ejerbog (ApS)

    Omdannelse fra IVS til ApS kræver som udgangspunkt indbetaling af restkapitalen, dvs. forskellen imellem den nuværende selskabskapital og minimumskravet på kr. 40.0.000. Er IVS-selskabet stiftet med kr. 1,00 skal der således indbetales yderligere kr. 39.999.

    Det tidligere krav om vurderingsberetning fra en godkendt revisor er blevet ophævet af Folketinget, når der sker omdannelse fra IVS til ApS med kontante midler. I sådanne tilfælde følges de almindelige regler for kapitalforhøjelse. Bruger man en advokat til at registrere omdannelsen, kan advokaten i stedet erklære, at kapitalen er til stede. Vurderingsberetning er stadig påkrævet ved indskud af værdier.

    Omdannelse af IVS til ApS vedtages af generalforsamlingen med mindst det flertal, som kræves til vedtægtsændring. Når beslutningen er truffet, vil det være nødvendigt at opdatere selskabets vedtægter og selskabets ejerbog. Efter opdateringen skal der foreligge en ejerbog (ApS). Når alle dokumenter og beslutninger er korrekt gennemført, anmeldes beslutningen til Erhvervsstyrelsen.

    Omdannelsen er først sket, når selskabets vedtægter er opdateret til at opfylde de almindelige krav for et ApS, og omregistreringen er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system. 

    Undgå tvangsopløsning

    Inden vi begynder omdannelsen af dit selskab, tager vi din bestilling op til manuel godkendelse.

    Såfremt din bestilling godkendes, skal du have overført depositum svarende til prisen på det bestilte til vores konto, før arbejdet kan påbegyndes.


    • Omdannelse af IVS
     Pris: 4.995 kr. ex. moms.