mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Familieret

 • STORM
 • Skilsmisse og seperation

Skilsmisseadvokat

Når ægteskabet skal ophøre, udløser det en række spørgsmål, I som ægtepar skal have en holdning til.

I skal først og fremmest vurdere, om I sammen kan få tingene løst. Eller om I er nødt til at få dem afgjort af andre.

Ved en fælles løsning er I begge med i en forhandling, der ender med en aftale forældremyndighed, samvær, ægtefællebidrag og bodeling.

Læs mere om bodeling ved skilsmisse og bodelingsoverenskomst

Er I enige om vilkårene, kan I blive separeret eller skilt ved Statsforvaltningen. Er I derimod uenige, henvises sagen til Retten. En skilsmisseadvokat kan hjælpe og rådgive jer med at få styr på det hele. Inden du går i gang med din sag, skal du være ordentligt forberedt. Derfor er her nogle indledende informationer og definitioner:

Separation

En ægtefælle har ret til separation, selvom den anden part ikke er enig. Der skal indsendes en ansøgning til Statsforvaltningen om separation. Statsforvaltningen vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Statsforvaltningen en bevilling om separation, hvorefter ægteskabet er ophørt.

Statsforvaltningen kan alene udstede bevilling til separation såfremt ægtefællerne er enige om separationen og om følgende vilkår for separationen:

 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
 • Hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan ægtefællerne ikke blive enige er det retten der afgør om betingelserne for separation er opfyldt, ligesom retten afgør vilkårene for separationen. Ægtefællerne vil herefter blive separeret ved dom.

Ved separationen ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet og ægtefællerne er herefter ikke sambeskattede, de er ikke hinandens nærmeste pårørende, arveretten bortfalder, ligesom den gensidige forsørgelsespligt ophæves.

Du skal aktivt søge om skilsmisse efter en separation.

Man kan ikke indgå nyt ægteskab når man er separeret. Såfremt samlivet genoptages, bortfalder separationen, og retsvirkninger af separation. Det er en god idé at få en snak med din advokat for at få det fulde overblik om din separation.

Skilsmisse

Hvis der er enighed om det kan ægtefællerne bevilges skilsmisse uden forudgående separation. En ægtefælle har derudover ret til skilsmisse uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden, den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kan hver part ansøge om skilsmisse efter en separationsperiode på 6 måneder.

Ansøgning indsendes til Statsforvaltningen, der herefter vurderer, om betingelserne for skilsmisse er til stede, og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmisse.

Statsforvaltningen kan alene udstede bevilling til skilsmisse såfremt ægtefællerne er enige om skilsmissen og om følgende vilkår for skilsmissen:

 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
 • Hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan ægtefællerne ikke blive enige er det retten der afgør om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, ligesom retten afgør vilkårene for skilsmissen. Ægtefællerne vil herefter blive skilt ved dom.

En skilsmisse er det endelige ophør af ægteskabet, og efter en skilsmisse kan begge ægtefæller indgå nyt ægteskab. Hvis samlivet genoptages efter en skilsmisse, er ægteskabet ophørt, og samlivet er derfor ”papirløst”. Det betyder, at det ophørte ægteskabs retlige konsekvenser ikke kan genoplives i modsætning til ved separation.

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag kan enten aftales mellem ægtefællerne eller tildeles ved dom, hvis den ene ægtefælle ikke har mulighed for forsørge sig selv. I forbindelse med separationen/skilsmissen ophører nemlig den forsørgelsespligt, der gælder under ægteskabet.

Ægtefællebidrag er som hovedregel en midlertidig og tidsbegrænset konsekvens og består af to elementer:

 1. en bidragsperiode
 2. et bidragsbeløb

Bidragsperioden er som udgangspunkt en periode, der svarer til 1/3 af samlivsperioden. Bidragsbeløbet fastsættes ved manglende enighed af Statsforvaltningen. Hvis man er selvforsørgende (en årlig bruttoindkomst på ca. kr. 185.000), får man kun rent undtagelsesvist bidrag. Ægtefællebidrag er skattepligtig indkomst for modtageren og fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag for yderen.

Bodeling ved skilsmisse

Ved fælleseje skal hver ægtefælles bodel (egen formue) opgøres. Er der overskud, skal halvdelen afleveres til den anden. Der skal laves en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter, hvorefter formueforholdene er endeligt delt. Ved fælles gæld kan gælden efter forhandling med kreditor nogle gange opdeles. Kan I ikke blive enige om en deling af gælden, kan der indsendes ansøgning til Skifteretten. Ved retslig behandling, foregår sagen i Skifteretten, der efter et forligsmøde kan sende sagen til behandling ved en autoriseret bobehandler.

Læs mere om økonomi efter skilsmisse her

Langt de fleste bodelinger ender med frivillige aftaler, og der er en række elementer, der har betydning for bodelingen:

 1. I skal være enige om en skæringsdag (det er oftest udløbet af det døgn, hvor Statsforvaltningen modtog anmodning om separation/skilsmisse)
 2. I skal være enige om indholdet af jeres bodele
 3. I skal være enige om værdiansættelsen af jeres aktiver
 4. I skal være enige om, hvorvidt pensioner skal indgå i bodelingen
 5. I skal være enige om eventuelle skattemæssige konsekvenser af bodelingen

Når så mange bodelinger løses i frivillighed, er det helt afgørende, at du er grundigt forberedt. Du skal derfor tage kontakt til din advokat så tidligt som muligt for at få det bedst mulige resultat.

For mere information kontakt:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.