mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Konkursrådgivning

Hvis du eller din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, kan det føre til konkurs - men i visse tilfælde er konkurs dog ikke eneste udvej. Derfor anbefaler vi, at du opsøger rådgivning så tidligt som muligt, når det bliver klart, at økonomien i virksomheden ikke længere hænger sammen. 

Dette er vigtigt at overveje, uanset om du driver virksomhed i personligt regi eller er en del af ledelsen i et selskab. Jo tidligere der sættes ind, jo større er muligheden for at rette op på den økonomiske situation og undgå konkurs. 

I andre tilfælde vil det tidsmæssige aspekt eller karakteren af de økonomiske udfordringer betyde, at konkurs er eneste udvej. I den situation er der en lang række overvejelser, du skal gøre dig, blandt andet i forhold til mulighederne for at råde over aktiver frem til konkursen, indgivelse af konkursbegæring m.v. 

Når du får den fornødne rådgivning, sikres det bedste resultat for dig - både i situationen hvor en konkurs er uundgåelig, og derfor skal forberedes, og i situationen hvor en tidlig og målrettet indsats gør det både muligt og fordelagtigt at undgå konkurs.

Insolvens konkurs

Insolvens betyder, at en person eller en virksomhed ikke er i stand til at betale sine regninger og øvrige forpligtelser til tiden, og at dette problem ikke blot er af midlertidig karakter.

Dette er konkurslovens definition på insolvens og altså det, der bliver afgørende for, om en person eller en virksomhed kan begæres konkurs.

Konkurslovens definition af insolvens skal adskilles fra begrebet teknisk insolvent, der dækker over, at størrelsen af gælden overstiger værdien af aktiverne. At en person eller virksomhed er teknisk insolvent, er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vedkommende også er insolvent i konkurslovens forstand. 

Insolvensen vil vise sig ved, at kreditorerne ikke får betaling til tiden. Det kan resultere i, at vedkommende må erklære sig insolvent under et møde i fogedretten, eller at der indgives begæring om rekonstruktion eller konkurs af enten en kreditor eller af skyldneren selv.

Insolvens og rekonstruktion 

En rekonstruktion er et forsøg på at redde en virksomhed i økonomiske vanskeligheder. Rekonstruktion kan foregå udenretligt ved aftaler med skyldnerens kreditorer eller indenretligt efter konkurslovens regler, hvor der laves en samlet ordning med kreditorerne.

Oftest vil en rekonstruktion bestå i virksomhedsoverdragelse – dvs. overdragelse af virksomheden før konkurs - eller akkord.

Hvis det ikke lykkedes at rekonstruere virksomheden, vil virksomheden typisk gå konkurs.

Behandling af konkurs efter konkursbegæring

Konkursbehandlingen er den proces, der sættes i gang, når der er indgivet konkursbegæring, og skifteretten har afsagt konkursdekret, og dermed har vurderet, at skyldneren er insolvent. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skyldneren kan være både en person, herunder en personligt drevet virksomhed såvel som et selskab. 

Et selskabs konkurs er ikke ensbetydende med en personlig konkurs for ejerne og ledelsesmedlemmerne, da det alene er selskabet, der tages under konkursbehandling.

Ved afsigelse af konkursdekret opstår et konkursbo. Rådigheden over konkursboet tilkommer den kurator, der er udpeget af skifteretten. Kurator skal herefter sørge for at sikre værdier og afhænde disse på bedst mulig vis, så der skaffes den maksimale dækning til de panthavere og kreditorer, der har penge til gode hos den konkursramte person eller virksomhed.

Kan det betale sig at gå konkurs? 

Formålet med en konkurs er at sikre og realisere skyldnerens aktiver på bedst mulig måde, så kreditorerne får dækket mest muligt af deres tilgodehavender. Når konkursboet er sluttet efter en personlig konkurs, hæfter skyldneren dog fortsat for den gæld, der ikke var værdier til at indfri under konkursbehandlingen.

På trods af dette, kan en konkurs være en fordel. For det første er der i forbindelse med konkursen (eller rekonstruktionen) mulighed for at overdrage aktiviteterne i virksomheden til et andet selskab eller en anden person, der kan drive virksomheden videre. 

På denne måde sikres virksomhedens overlevelse, ligesom arbejdspladser, relationer til kunder og samarbejdspartnere også sikres.

En konkurs giver også bedre muligheder for at opnå gældssanering efterfølgende, hvilket er relevant, hvis der er tale om en personlig konkurs. 

En gældssanering er en samlet ordning med kreditorerne, hvorved gælden reduceres til et beløb, der er muligt at afbetale over tid. I særlige tilfælde kan gælden helt fjernes.

Endelig kan en konkurs være en fordel på det personlige plan, fordi tiden op til konkursen, hvor der er økonomiske vanskeligheder, kan være hård.

En advokat med speciale i konkurs vil kunne rådgive dig om fordele og ulemper ved konkurs i lige præcis din situation.

Hvad betyder insolvent?

At en person eller et selskab er insolvent betyder, at forpligtelserne ikke kan opfyldes efterhånden som de forfalder, og at dette ikke blot er forbigående. Med andre ord betyder det, at man ikke kan betale sine regninger til tiden, og at problemet ikke kun er midlertidigt.

Hvad er teknisk insolvent?

At være teknisk insolvent betyder, at størrelsen på gælden overstiger værdien af aktiverne. 

Hvordan erklærer man sig insolvent?

En person eller et selskab kan erklære sig insolvent på flere måder. Typisk sker det ved et møde i fogedretten, der er indkaldt til, fordi én kreditor ikke har fået betaling. Alternativt sker det ved skifterettens afsigelse af konkursdekret på baggrund af en konkursbegæring indgivet af en kreditor eller af skyldneren selv.

Hvorfor går virksomheder konkurs?

Årsagerne til en konkurs kan være mange, og konkursen kan være begrundet både i forhold internt i virksomheden og eksterne forhold - herunder samfundsmæssige forhold. En virksomhed går dog kun konkurs, hvis den er insolvent. Det vil sige, at virksomheden ikke har likviditet til at betale tilgodehavender til tiden.

Hvad sker der, når en virksomhed går konkurs?

Når en virksomhed går konkurs afsiges konkursdekret af skifteretten, som samtidig udpeger en kurator (typisk en konkursadvokat), der herefter overtager styringen af virksomheden. Kuratorens opgave er at sikre og realisere virksomhedens aktiver på bedst mulig måde. Provenuet fra salget af aktiverne skal herefter fordeles mellem konkursboets kreditorer i overensstemmelse med konkurslovens regler.

Hvor mange virksomheder går konkurs?

Antallet af konkurser varierer og afhænger af flere forskellige forhold. Danmarks Statistik offentliggør hver måned tal, der viser hvor mange virksomheder, der er erklæret konkurs.

Begære egen virksomhed konkurs – hvad koster det?

Som ejer af en personligt drevet virksomhed eller et selskab er det muligt selv at indgive begæring om konkurs. Hvis skyldner selv indgiver konkursbegæring, skal der ikke betales retsafgift, mens en kreditor skal betale 1.500 kr., når der indgives konkursbegæring. Dog skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved konkursboets behandling. Sikkerheden udgør typisk 30.000 kr.

Jeg er gået konkurs. Hvordan kan jeg beholde mit hus?

Hvis du er gået personligt konkurs, er dit hus eller din lejlighed som udgangspunkt omfattet af konkursen, hvilket betyder, at der kan ske salg på tvangsauktion. Også en lejebolig kan principielt inddrages under konkursen. Dog forhindrer konkursloven og reglerne om retten til at kunne opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod (trangsbeneficium), at en lejebolig, der ikke udgør mere end en sædvanlig bolig for skyldneren, kan inddrages under konkursen.

Må man starte virksomhed efter konkurs?

Der er som udgangspunkt intet til hinder for opstart af ny virksomhed efter en konkurs. Dog kan der ved konkurskarantæne gives forbud mod at drive virksomhed i selskabsform. I grove tilfælde kan der tillige gives forbud mod at drive virksomhed i personligt regi. Konkurskarantæne kan pålægges medlemmer af ledelsen i en konkursramt virksomhed, hvis der er foretaget groft, uforsvarlig forretningsførelse, og hvis vedkommende anses for uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.