Erstatning for nerveskade

Erstatning for nerveskade

Hvad er nerveskade?

Nerveskader kan forekomme enten i eller uden for rygmarven, og nerveskader kan opstå enten i forbindelse med én konkret hændelse eller efter irritation af nerven over længere tid.

Rygsøjlen er en samling af ryghvirvelknogler, som beskytter og giver plads til nerverne, som fører ind og ud af rygmarven, der er forbindelsen mellem hjernen og resten af kroppen. Nerveskader, der opstår i rygmarven, kan medføre lammelse af store dele af kroppen og kan påvirke mange basale funktioner. Nerveskader, der opstår i mindre nerver i kroppen, kan dog også medføre væsentlige skader, hvor det er isolerede områder, der bliver ramt.

Hvis nerveskade opstår i forbindelse med én konkret hændelse, er der tale om en ulykke. Det kan for eksempel ske som en fritidsulykke, en arbejdsskade eller en trafikulykke, men der kan også opstå nerveskade efter operation.

Hvis en nerveskade opstår som følge af længere tids påvirkning, kan der muligvis være tale om en arbejdsskade, hvis påvirkningen er sket på arbejdet. Det kan eksempelvis være, hvis man på sit arbejde dagligt udfører statisk arbejde med en vis belastning af visse nervebaner. Et klassisk eksempel på længere tids belastning af nerver er ved påvirkning af nervebanerne i håndleddet, som kan give karpaltunnelsyndrom med smerter og en prikkende, sovende fornemmelse med nedsat følesans i særligt lange- og pegefingeren.

Konsekvenserne af en nerveskade vil være forskellig alt efter, hvilket område nerven forsyner, og muligheden for genoptræning og omfanget af genoptræningen vil derfor også variere alt efter, hvilken type nerveskade, der er tale om.

Giver nerveskade erstatning?

Om en nerveskade berettiger til erstatning afhænger dels af, hvordan nerveskaden er opstået, og dels af omfanget af generne pådraget ved skaden.

Afhængigt af, om der er tale om en skade i eller uden for rygmarven, kan en nerveskade medføre alt fra lammelse til lette føleforstyrrelser, og størrelsen på en eventuel godtgørelse for varigt mén vil derfor også afhænge af omfanget af nerveskaden.

Da nerveskader ofte giver et langvarigt helings- eller genoptræningsforløb, vil et erstatningsforløb derfor også ofte være langvarigt, fordi generne skal være endeligt afklaret på det tidspunkt, hvor omfanget af generne skal vurderes. Det vil sige, at generne skal være på et niveau, hvor der ikke er udsigt til yderligere bedring eller forværring.

Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at nerveskader alene berettiger til erstatning, hvis man kan rette sit krav mod enten et forsikringsselskab eller en ansvarlig skadevolder. En del nerveskader sker i forbindelse med operationer, hvor skaden skal anmeldes til Patienterstatningen, som herefter tager stilling til, om nerveskaden er erstatningsberettigende.

Hvis en nerveskade er arbejdshindrende kan der udover varigt mén være mulighed for at søge godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Få det fulde overblik over erstatning

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross