mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Advokat til arbejdsskader

Hvis du er kommet til skade eller har pådraget dig en sygdom i forbindelse med dit arbejde, kan du læse mere om, hvordan vi behandler arbejdsskadesager her.

Arbejdsskader inddeles i to hovedkategorier, som begge behandles hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsskade i forbindelse med en arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Arbejdsskade i forbindelse med erhvervssygdom

En erhvervssygdom defineres som en sygdom forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. 

Både en arbejdsulykke og en erhvervssygdom kan dække over fysiske og psykiske skader/sygdomme.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Anmeldelse af en arbejdsskade

  I tilfældet af, at du har været udsat for en arbejdsulykke, skal anmeldelsen af arbejdsskaden ske via din arbejdsgiver. En anmeldelse skal som hovedregel ske senest 9 dage efter ulykkens indtræden via det elektroniske anmeldelsessystem EASY

  Der kan dog opstå situationer, hvor du selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at din arbejdsgiver har glemt eller ikke ønsker at anmelde ulykken. Du har selv mulighed for at anmelde sagen på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

  Såfremt din sag drejer sig om en erhvervssygdom, så påhviler anmeldelsespligten de læger, som ved undersøgelse konstaterer, at du kan have pådraget dig en erhvervssygdom. 

  For så vidt det angår erhvervssygdomme har du også selv mulighed for at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

  Frist for anmeldelse af en arbejdsskade

  Udover din arbejdsgivers frist for anmeldelse af en arbejdsskade, da gælder en generel 1-årig anmeldelsesfrist. 

  En arbejdsskade skal således anmeldes senest 1 år efter, at skaden er sket, mens fristen for erhvervssygdomme regnes fra det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med, at din sygdom kan skyldes dit arbejde. 

  Selvom der findes dispensationsmuligheder til den 1-årige anmeldelsesfrist, bør du sikre dig, at skaden/sygdommen ikke anmeldes for sent.

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagen

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil i første omgang tage stilling til, om din skade er omfattet af loven. Det vil sige, om der er tale om en arbejdsskade, og om hændelsen eller den arbejdsmæssige påvirkning er egnet til at medføre din skade/sygdom. 

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til én eller flere af de følgende erstatningsposter:

  Varige mén:

  Godtgørelse for de helbredsmæssige gener, som arbejdsskaden har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som din arbejdsskade har medført.

  Erstatning for tab af erhvervsevne:

  Denne erstatning dækker over, at du på grund af din arbejdsskade har fået forringet mulighederne for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller på én gang, som et skattefrit beløb. 

  Dækning af udgifter:

  Der kan ydes dækning af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., som har helbredende effekt på skadens følger.

  Forsørgertabserstatning:

  Hvis arbejdsskaden har haft dødelig udgang, har du som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn. 

  Her kan du læse mere om de forskellige erstatningsposter

  Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

  Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse i din sag, da vil du og din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab få en klagefrist på 4 uger. 

  Såfremt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastholder den trufne afgørelse, bliver sagen oversendt til behandling i Ankestyrelsen

  Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans, og såfremt du er uenig i Ankestyrelsens afgørelse, da vil næste skridt være at indbringe sagen for domstolene. 

  Anmelde arbejdsskade som selvstændig

  Hvis du har været udsat for en arbejdsskade som selvstændig, kan skaden alligevel være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

  Som selvstændig i lovens forstand anses den person, der ejer en virksomhed og driver den som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller som kommanditselskab (K/S).

  I de ovennævnte tilfælde er du alene omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring (arbejdsulykker) og/eller tilmeldt dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (erhvervssygdomme). Tegning af en sådan forsikring og tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol er frivillig.

  Du anses omvendt ikke som selvstændig, hvis du ejer et aktieselskab (A/S), et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS). I disse tilfælde har selskabet pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ejeren af selskabet, samt pligt til at tilmelde virksomheden til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol. 

  Arbejdsskade i forbindelse med vennetjenester eller håndsrækninger

  I nogle situationer kan en skade, der sker i forbindelse med en vennetjeneste eller en håndsrækning, være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, således at det er muligt at få erstatning for skaden.

  Der er visse betingelser, som skal være opfyldte, for at man kan anerkende skaden, der er sket under en håndsrækning eller en vennetjeneste, som en arbejdsskade:

  • Håndsrækningen/vennetjenesten bliver udført i en anden persons interesse
  • Hjælpen er virkelig nødvendig
  • Der foreligger en opfordring eller accept til hjælpen
  • Hjælpen har et større omfang

  Genoptagelse af en arbejdsskadesag 

  Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tidligere har afvist at anerkende, er det en betingelse, at du kan fremlægge nye oplysninger i sagen, som har betydning for spørgsmålet om anerkendelse.Det vil sige oplysninger om skadens art, hvordan ulykken skete eller den arbejdsmæssige belastning.

  Der gælder en frist på 5 år – fra den første afgørelse i sagen – for at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage sagen. Fristen er absolut og kan derfor ikke fraviges, når det handler om genoptagelse af en tidligere afvist arbejdsskadesag. Hvis det viser sig, at der var fejl eller mangler i den tidligere afgørelse, kan der dog ses bort fra fristen på de 5 år.

  Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag om erstatningsudmåling, det vil sige varigt mén eller tab af erhvervsevne, gælder der forskellige betingelser for muligheden for at genoptage sagen afhængigt af, om det er mere eller mindre end 5 år siden, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring første gang traf afgørelse i sagen. 

  Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal genoptage en sag, inden der er gået 5 år efter den første afgørelse, er det en betingelse, at du kan dokumentere, at der er væsentligt ændrede forhold i forhold til de oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lagde til grund for den første afgørelse. Hvis der er gået mere end 5 år fra den første afgørelse, er det derudover også en betingelse, at forværringen med overvejende sandsynlighed kan dokumenteres at skyldes arbejdsskaden.

  Det vil altså sige, at det er lettere at få genoptaget en sag før udløbet af 5 års fristen.

  Hvem skal stå til ansvar for skaden?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at en arbejdsskade i nogle situationer også kan være dækket af en ansvarsforsikring, som berettiger til yderligere erstatningsposter, da skaden behandles efter et andet regelsæt end arbejdsskadesikringsloven. 

  Det kan eksempelvis være i en situation, hvor man som ansat er impliceret i en trafikulykke i arbejdstiden. I et sådant tilfælde skal skaden både anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som en ansvarsskade til modpartens ansvarsforsikringsselskab. 

  Derudover kan det eksempelvis være i en situation, hvor en arbejdsgiver må anses at være ansvarlig for skadens indtræden, hvis arbejdsgiveren ikke har tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at arbejdet kan udføres fuldt ud sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I et sådant tilfælde skal skaden både anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som en ansvarsskade til arbejdsgiverens erhvervsansvarsforsikringsselskab.

  Hvis virksomheden kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, er du dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af din arbejdsgivers ansvarsforsikring.

  I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres krav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab. Disse krav består af:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Bidrag til advokatomkostninger

  Idet der er mulighed for at opnå dækning for andre erstatningsposter, er det altid en god ide at undersøge, hvorvidt skaden skal anmeldes til andre forsikringer

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.