Erstatning for arbejdsskade

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og denne er blevet anerkendt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen, da vil arbejdsskademyndighederne tage stilling til, hvad du kan få i erstatning for din arbejdsskade.

Erstatningen fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen, men det er som udgangspunkt ikke myndighederne, der udbetaler erstatning eller godtgørelse for arbejdsskaden. Denne udbetales i stedet af arbejdsskadeforsikringsselskabet.

Typer af erstatning efter en arbejdsskade

Efter arbejdsskadesikringsloven, kan du være berettiget til én eller flere af følgende erstatningsposter:

Varigt mén:

Godtgørelse for de helbredsmæssige gener, som arbejdsskaden har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, som din arbejdsskade har medført og tager udgangspunkt i den vejledende méntabel.

Erstatning for tab af erhvervsevne:

Denne erstatning dækker over, at du på grund af din arbejdsskade har fået forringet mulighederne for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller på én gang som et skattefrit beløb.

I nogle tilfælde beregnes erstatningen ud fra, hvor meget du er gået ned i løn som følge af arbejdsskaden. I andre tilfælde beregnes erhvervsevnetabet ikke, men fastsættes efter et skøn.

Behandlingsudgifter:

Der kan ydes dækning af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., som har helbredende effekt på skadens følger.

Forsørgertabserstatning:

Hvis arbejdsskaden har haft dødelig udgang, har du som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn.
Hvor meget du kan få i erstatning efter en arbejdsskade afhænger derfor af flere forskellige ting.

Dels hvilke skader du har pådraget dig, og dels hvor meget du er gået ned i løn på grund af følgerne efter arbejdsskaden.

Hvem skal stå til ansvar for skaden?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en arbejdsskade i nogle situationer også kan være dækket af en ansvarsforsikring, som berettiger til yderligere erstatningsposter, da skaden behandles efter et andet regelsæt end arbejdsskadesikringsloven.

Det kan eksempelvis være i en situation, hvor man som ansat er impliceret i en trafikulykke i arbejdstiden. I et sådant tilfælde skal skaden både anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som en ansvarsskade til modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Derudover kan det eksempelvis være i en situation, hvor en arbejdsgiver må anses at være ansvarlig for skadens indtræden, hvis arbejdsgiveren ikke har tilrettelagt arbejdet på en sådan måde, at arbejdet kan udføres fuldt ud sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I et sådant tilfælde skal skaden både anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som en ansvarsskade til arbejdsgiverens erhvervsansvarsforsikringsselskab.

Hvis virksomheden kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, er du dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af din arbejdsgivers ansvarsforsikring.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres krav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab.

Vil du vide mere om arbejdsskadeerstatning?

Du kan læse mere om erstatning efter en arbejdsulykke eller erstatning for en erhvervssygdom under de forskellige erstatningsposter.

Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
magnifiercross