mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Fritidsulykke

   Skader, der opstår i fritiden er ofte kun omfattet af dine egne forsikringer, som for eksempel privattegnede ulykkesforsikringer, førerulykkesforsikringer eller kollektive ulykkesforsikringer, der kan være tegnet gennem fagforeninger eller arbejdsgiver, samt sundhedsforsikringer og erhvervsevnetabsforsikringer, herunder visse pensionsordninger.

   Hvad er en ulykkesforsikring?

   En ulykkesforsikring dækker den situation, hvor der sker en skade på din person. En ulykkesforsikring er derfor også det, man kalder en skadesforsikring.

   Grundlæggende er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes to typer af ulykkesforsikringer: Heltidsulykkesforsikringer og fritidsulykkesforsikringer. Begge ulykkesforsikringer dækker skader, der sker i din fritid. Det er derimod kun heltidsulykkesforsikringerne, som også dækker skader, der sker i din arbejdstid (arbejdsskader). Der er altså stor forskel på de to dækninger.

   Hvornår dækker en fritidsulykkesforsikring?

   Hvis du skal søge om at få erstatning, er det først og fremmest nødvendigt, at du anmelder skaden til dit forsikringsselskab. Som udgangspunkt gælder der en anmeldelsesfrist på 3 år, hvis du har været udsat for en fritidsulykke. 

   Størrelsen på din erstatning afhænger af, hvilke forsikringer du har tegnet. I de fleste tilfælde vil det varige mén være den største post, og der vil normalt være indgået en aftale om, at du først er berettiget til udbetaling ved en méngrad på mindst 5, 8 eller 10 procent. Derudover vil ulykkesforsikringen typisk dække udgifter til helbredende behandling. 

   Du bør være opmærksom på, om du får udbetalt forsikringspenge fra alle dine ulykkesforsikringer, hvis du pådraget dig et varigt mén efter en fritidsulykke. Det er altså muligt at få udbetaling fra to eller flere ulykkesforsikringer for den samme skade. Mange kan derfor opnå dækning hos flere ulykkesforsikringer, eksempelvis en privattegnet ulykkesforsikring og en ulykkesforsikring tegnet gennem medlemskab i en fagforening eller lignende. 

   Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om en fritidsulykke, som kun er dækket af din ulykkesforsikring, da denne ikke giver ret til godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for tab af erhvervsevne (erhvervsevnetab).

   Det er derfor altid vigtigt at undersøge, om du har mulighed for få erstatning fra andre selskaber, eksempelvis hvis der er tale en relevant ansvarsforsikring. Det kræver som udgangspunkt, at en anden part kan gøres ansvarlig for skaden. Det hjælper vi selvfølgelig altid med at undersøge.

   Normalt har det ikke nogen betydning, om din skade er sket i udlandet eller herhjemme. Langt de fleste ulykkesforsikringer dækker også fritidsulykker, der sker, når du er på ferie i udlandet. Derudover vil du som udgangspunkt være berettiget til erstatning fra alle selskaber, hvis du har tegnet to eller flere ulykkesforsikringer.

   Méngrad og erstatning

   Størrelsen på godtgørelsen fra din ulykkesforsikring afhænger af størrelse på det varige mén. Det er derfor meget vigtigt, at fastsættelsen af méngraden er korrekt.

   Normalt vil dit forsikringsselskab selv foretage en vurdering af din méngrad sammen med deres lægekonsulent. Vurderingen sker på baggrund af journalmaterialet og oftest en funktionsattest eller speciallægeerklæring, hvori dine gener er beskrevet. Generne sammenholdes herefter med den tabel, som arbejdsskademyndighederne har udarbejdet. Det vil sige, at det er forsikringsselskabet og deres lægekonsulent, som fastsætter méngraden. 

   Hvis der er uenighed om fastsættelsen af det varige mén, vil ulykkesforsikringsselskabet også i nogle tilfælde lade Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) vurdere méngraden.

   Når méngraden er vurderet, vil erstatningens størrelse blive beregnet ud fra den forsikringssum, som du har tegnet på din ulykkesforsikring. 

   Forsikringssummen svarer til en méngrad på 100 procent. Det vil sige, at hvis du eksempelvis har en forsikringssum på 1 million kroner, og et varigt mén på 10 procent, så vil du få 100.000 kroner i erstatning.

   Beregningen af erstatning for méngrad sker altså således: Forsikringssum ganget med méngrad i procent. Erstatningen for varigt mén kaldes en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

   Det er vigtigt at være opmærksom på, at når der er tale om beregning af méngraden efter en fritidsulykke, så har det som udgangspunkt ikke nogen betydning om man er barn, ung, voksen eller gammel samt om man er studerende, lønmodtager, direktør eller på førtidspension - forsikringsselskabet betaler det samme i godtgørelse.

   Det er vigtigt, at du i sager om fritidsulykker ikke blot stiller dig tilfreds med den méngrad, der fastsættes af forsikringsselskabet. Den kan nemlig ofte være for lav, hvilket er en god grund til at tage kontakt til en advokat, som kender reglerne om erstatning i forsikringssager vedrørende personskade, og som kan hjælpe dig med at foretage en vurdering.

   Ud over den skattefri godtgørelse for varigt mén betaler de fleste ulykkesforsikringer også erstatning for udgifter til behandling ved eksempelvis fysioterapeut og kiropraktor, hvis du har været ude for en fritidsulykke. Nogle ulykkesforsikringer indeholder også en mulighed for at få strakserstatning, eksempelvis ved knoglebrud.

   Pensionsordninger og erhvervsevnetabsforsikringer

   Hvis du har tegnet en pensionsordning og/eller en forsikring ved tab af erhvervsevne, vil du ydermere have mulighed for at få udbetalt et månedligt beløb og/eller et engangsbeløb (afhængig af din forsikring), hvis din evne til at arbejde er nedsat som følge af fritidsulykken.

   Det vil fremgå af dine forsikringsbetingelser, hvornår du har krav på udbetaling.

   Ofte stillede spørgsmål om fritidsulykker

   Hvad er en fritidsulykke?

   En fritidsulykke er en skade, der sker mens du ikke er på arbejde. Der kan derfor også være tale om en fritidsulykke selvom du er i skole eller institution. 

   En ulykke defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”. Hvis der ikke er tale om en pludselig hændelse, der forårsager personskade, vil du derfor ikke være berettiget til en udbetaling fra din ulykkesforsikring. Det skal dog altid vurderes konkret fra skade til skade og i forhold til den enkeltes forsikringsbetingelser, om der er tale om en ulykke.

   Det er relevant at sondre mellem fritidsulykker og arbejdsulykker, da du ved en arbejdsulykke også kan være berettiget til godtgørelse og erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. 

   Hvis der ikke findes en ansvarlig skadevolder vil en fritidsulykke typisk alene berettiget til udbetaling fra ulykkesforsikringen i form af godtgørelse for varigt mén og dækning af udgifter til behandling.  

   Hvilke fritidsskader kan man få erstatning for?

   Ulykker, der er sket i din fritid, kan medføre varige mén. 

   Hvis det varige mén udgør 5 procent vil du typisk være berettiget til godtgørelse fra din ulykkesforsikring. I nogle forsikringsdækninger kan grænsen dog være højere, eksempelvis 8 eller 10 procent. 

   Din ulykkesforsikring dækker også udgifter til eventuelle behandlinger som følge af ulykken.

   Hvornår skal jeg senest opsøge læge for at få erstatning?

   Mange forsikringsselskaber kræver, at du har været hos egen læge, på skadestue eller til anden behandling inden for 72 timer efter ulykken. Dette er ikke et ultimativt krav. 

   Det er dog et krav, at du har været hos læge eller anden behandler i nær tidsmæssig sammenhæng med ulykken. Den præcise tidsfrist afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen.  

   Hvem vælger den speciallæge, der skal undersøge mig?

   Ofte vil forsikringsselskabet kræve at få udarbejdet en funktionsattest eller en speciallægeerklæring, når de skal tage stilling til størrelsen på dit varige mén. Forsikringsselskabet vil ofte udpege en eller flere læger, du kan blive undersøgt af. Du kan også altid selv komme med forslag til en eller flere læger. Du kan dog ikke forvente, at forsikringsselskabet accepterer, at undersøgelsen foretages af en læge, du tidligere har været i behandling hos.

   Klientudtalelse:

   Folmer Domino kom uheldigt afsted i sin fritid, hvilket resulterede i en diskusprolaps i ryggen og en såkaldt dropfod, der stadig er til gene. Folmer havde en fritids- og arbejdsulykkesforsikring, men forsikringsselskabet afviste at udbetale erstatning. Han indklagede herefter sagen for Ankenævnet for Forsikring, men uden resultat. Folmer Domino siger:

   "Shapol N. Enggaard sørgede for, at jeg kom til lægeundersøgelse, samt at sagen blev belyst på tilfredsstillende vis. Det førte til, at jeg efter kort tid fik udbetalt erstatning. Uden STORM Advokatfirma havde jeg aldrig fået erstatning."

   Folmer Domino

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

    Er du komme til skade?

    Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.